Staff Inkamana High School
Teachers:
Mrs. Isabel Steenkamp

Principal (since 1997)
Since 1982
Afrikaans Gr. 11-12
Class teacher: Gr. 12
Me. Annette Böhmer
Since January 2014
English Gr. 8
Mathematics Gr 10
Computer Literacy
Class teacher Gr 10
Mrs. Susan van Rooyen
Since January 1989
HOD Gr. 8-9
Afrikaans Gr. 8 - 10
Class Teacher Gr. 9
Mrs. Agnes Mate
Since January 2015
IsiZulu Gr. 11 - 12
Asisstant Class Teacher Gr 11
Mrs. I. Fourie
Since August 2006
Acting Deputy Principal (2019)
HOD Gr. 10-12
Mathematics Gr. 11-12
Life Science Gr. 12
Class teacher Gr. 12
Ms. Phekile Mbatha
Since 2011
IsiZulu Gr. 8 - 10
Assistant Class Teacher Gr 10
Next